Veľká udalosť vo svete Slovanov.

06.11.2020, 14:54, Admin

       

 

Inštitút ruskej civilizácie a Všeslovanský zväz koncom roka 2019 oznámili, že vyšla trojzväzková Slovanská encyklopédia / 872, 864 a 856 strán/, v ktorej je použitých vyše 3 tisíc ilustrácií.

 

Vydaniu encyklopédie predchádzali desiatky monografií slovanských vedcov a slovanofilov, v ktorých zhodne zaznievala téza, že všetky slovanské národy spája príslušnosť k starobylej slovanskej civilizácii, ktorá má spoločné duchovné korene a hlboké genetické a mystické zväzky.Podľa rôznych hodnotení žije dnes vo svete cca 300 – 350 miliónov Slovanov. Také obrovské spoločenstvo navzájom príbuzných rodov a národov samozrejme vyžadovalo spracovanie mimoriadnej slovanskej encyklopédie, ktorá by odrážala všetky stránky života kedysi jednotného civilizačného, etnografického a kultúrneho monolitu.

Práve vydaná encyklopédia je jediná svojho druhu, ale otázku o nevyhnutnosti jej vydania posudzoval už akademik V.I.Lamanskij na Zjazde ruských slavistov v roku 1903. Projekt sa však neuskutočnil. Snahy sa rozvíjali i na začiatku 20.storočia, ale na realizáciu nebola ani spoločenská, ani politická vôľa.

Podnetom k jej vzniku bol Všeslovanský zjazd v Prahe v roku 1998, na ktorom po takmer sto rokoch bola posudzovaná otázka o nevyhnutnosti spracovania tohto najdôležitejšieho faktoru pre budúce spolunažívanie slovanských národov a štátov. Následne zaznela na zjazdoch v Minsku, Moskve, Kyjeve a konkrétne kontúry dostal projekt na Jubilejnom Všeslovanskom zjazde v Moskve v roku 2017.

Práce sa ujal hlavný redaktor – akademik Oleg Anatoljevič Platonov. Redakčná rada spracovala súhrn vedeckých prác a príspevkov, systematizovala vyše 400 prameňov , dokazujúcich základné údaje o všetkých slovanských národoch, o ich histórii, jazyku, literatúre, geografii, etnografii, archeológii, vede, umení, kultúre, o viere, duchovných hodnotách, obyčajoch, každodennom živote a obydliach Slovanov, ktorí vytvorili jednu z najväčších svetových civilizácií. Združenie slovanskej vzájomnosti tiež prispelo doplňujúcimi údajmi o slovenských národných buditeľoch, o základných cieľoch a aktivitách nášho Združenia, stručnou informáciou o zakladajúcom členovi Združenia, dlhoročnom jeho predsedovi a delegátovi Slovanského zjazdu v Prahe v roku 1998, doc.dr. Jozefovi Mravíkovi Csc., ktorý venoval podpore a šíreniu idey slovanskej vzájomnosti celý svoj život.

Slovanská encyklopédia sa nachádza na stránkach Inštitútu ruskej civilizácie a Všeslovanského zväzu, ale pre jednoduchšiu dostupnosť ju zverejňujeme i my. Predpokladáme, že rozšíri rady priaznivcov slovanskej spolupatričnosti a podporí úsilia o pozdvihnutie Slovanov na piedestál svetovej histórie.

 

Encyklopédiu v elektronickej verzii získate na tejto linke: 

 

https://ulozto.sk/file/QLmfWbzuBeH9/mcco-platonov-zip

 

Ing. Edita Durrerová, predsedníčka ZSV

 
« Späť