Literárny plagát vydaný pri príležitosti 200.výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana

31.01.2017, 15:50, Admin

Združenie slovanskej vzájomnosti po úspešných projektoch venovaných Ľ. Štúrovi v roku 2015, P.J. Šafárikovi roku 2016 pokračuje aj v tomto roku – v roku 200.výročia narodenia J.M. Hurbana (19.3. 1817- 21.2.1888) prezentovaním tejto významnej osobnosti špecifického slovenského, slovanského a európskeho významu.

 


Z jeho nesmierne bohatého života pre národ slovenský a ostatné slovanské a ďalšie národy žijúce v tom čase v habsburskej monarchii vyberáme:

 

    Jozef Miloslav Hurban, prvý predseda Slovenskej národnej rady ( ustanovená 16.septembra 1848 vo Viedni), zakladateľ Matice slovenskej, politik, významný organizátor slovenského národného hnutia v boji za sebaurčenie, svojbytnosť, za kodifikáciu štátneho jazyka, za duchovnú a materiálnu obrodu slovenského národa. Vedúca osobnosť Slovenského povstania roku 1848. Priekopník slovanskej vzájomnosti.

 

    Pre slovenské národné hnutie ho počas štúdia na evanjelickom lýceu v Bratislave získal Ľudovít Štúr a odvtedy patril k jeho najvernejším stúpencom. Ako devätnásť ročný sa zúčastnil v roku 1836 pamätného výstupu na Devín, kde prijal slovanské meno Miloslav. Spolu sa stali najaktívnejšími členmi Společnosti česko-slovanskej a neskôr po jej zrušení Ústavu reči a literatúry česko-slovenskej. Vychádzal z Kollárovej idey slovanskej vzájomnosti. Na Slovanskom zjazde v Prahe roku 1848 sa zasadzoval za riešenie štátoprávneho postavenia slovanských a iných národov v habsburskej monarchii na princípe demokratickosti a rovnosti. Organizátor regionálneho a celonárodného programu Slovákov – Nitrianske žiadosti (Brezová pod Bradlom, apríl 1848) i Mikulášske Žiadosti slovenského národa (Liptovský Mikuláš, máj 1848). V memorandových časoch vo februári 1861 vypracoval prvé požiadavky Slovákov a odovzdal ich ministerstvu vnútra vo Viedni.

 

     Výrazne zasiahol do slovenskej kultúry ako prozaik, literárny kritik, historik, vydavateľ, redaktor a novinár. Na čele slovenského literárneho a verejného života bol takmer pol storočie. Organizoval prvé ochotnícke divadelné predstavenia, čitateľské krúžky, nedeľné školy a spolky miernosti. Podieľal sa na prijatí štúrovčiny za spisovný jazyk a vydal prvú knihu v nej almanach Nitra II., dva roky pred vydaním Štúrových kodifikačných príručiek. Pôsobil v Brezovej pod Bradlom, Hlbokom. ..

 

Združenie slovanskej vzájomnosti pri príležitosti k 200.výročia narodenia J.M. Hurbana vydalo literárny plagát na ktorom sú zachytené základné udalosti z jeho života .

 

Kúpiť si ho môžete v predajni Svojeť v Bratislave (Liga pasáž, Dunajská 8 , kontakt p. Sýkorová
 0903 946 718.

 
« Späť