Vitajte na stránkach Združenia slovanskej vzájomnosti

zsv_logo

Združenie slovanskej vzájomnosti je dobrovoľným, záujmovým, nezávislým spoločenským a samosprávnym hnutím, ktoré spája občanov Slovenskej republiky, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, národnosť, sociálne postavenie a náboženské vyznanie, pri napĺňaní idey slovanskej vzájomnosti, ktorú chápe ako ideu kultúrnej a spoločenskej spolupráce. Združenie slovanskej vzájomnosti je otvorené členstvu a spolupráci so všetkými nevládnymi, medzinárodnými a nadnárodnými subjektami a inštitúciami, ktorých ciele sú príbuzné s  jeho cieľmi a činnosťou.

Združenie vychádza vo svojej činnosti z odkazu Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika, Josefa Dobrovského, Ľudovíta Štúra, Vladimíra Clementisa, ale aj ďalších dejateľov slovanskej vzájomnosti. Duchovné bohatstvo z minulosti neprenáša mechanicky do súčasnosti, ale čerpá z neho všetko v dejinách hodnotné a podnetné a chce rozvíjať  tieto idey na vyššom stupni vývoja Slovanstva ako celku i slovanských národov ako jednotlivých samostatných a suverénnych subjektov.

 

Prioritné úlohy a metódy činnosti Združenia slovanskej vzájomnosti

Prostredníctvom širokého spektra kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích, vydavateľských a mediálnych aktivít chce mať podiel v rozvíjaní a šírení vzájomne prospešných kultúrnych, umeleckých, vedeckých, hospodárskych, spoločenských, turistických, športových a osobných kontaktov medzi národmi a národnosťami slovanských štátov, osobitne medzi slovenským a českým národom. Plní nasledujúce prioritné úlohy:

 

  • Popularizuje štúdium slovanských jazykov, hlavne prostredníctvom záujmovej umeleckej činnosti.
  • Podieľa sa na medzinárodných podujatiach súvisiacich s realizáciou svojich cieľov, najmä na medzinárodných konferenciách, sympóziách a seminároch.
  • Spolupracuje s domácimi a zahraničnými združeniami, spoločnosťami a inštitúciami s obdobným zameraním.
  • Pôsobí na vytváranie pozitívnej  mienky o jeho práci a postavení v spoločnosti.
  • Orientuje aktivity na rozvoj všetkého pozitívneho, čo v minulosti obohacovalo slovanské národy, a čo môže byť podnetné a užitočné pre ich budúcnosť v nových geopolitických a geostrategických podmienkach.