PODPORTE ZDRUŽENIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

     

 

V Bratislave 12.2.2020


Vážení priatelia, priaznivci a sympatizanti,


   Združenie slovanskej vzájomnosti vyslovuje úprimné poďakovanie vám všetkým, ktorí ste venovali 2% zo svojej zaplatenej dane na aktivity, ktoré sme realizovali v roku 2019.


     Iste viete, že základným cieľom Združenia je popularizácia, rozvíjanie a šírenie idey slovanskej vzájomnosti. Rozmanitými aktivitami už viac ako štvrťstoročie prispievame predovšetkým medzi školskou mládežou k uvedomeniu si kultúrnej a duchovnej jednoty slovanských národov.

 

     Z množstva aktivít, ktoré sme v roku 2019 realizovali vyberáme projekty – prednáškové cykly k témam, ktoré zaujali mladú generáciu, doplnili a rozšírili školské učivo. Prvý bol projekt venovaný 100.výročiu tragickej smrti gen. M.R.Štefánika s názvom Slovensko-slovanský Štefánik. Predstavili sme ho ako najvýznamnejšiu osobnosť slovensko-slovanských dejín a jeho veľké zásluhy v zápasoch o slobodu Slovákov a Slovanov v Európe v 1. sv. vojne. Druhý projekt sme nazvali Cyrilometodský, štúrovský, štefánikovský boj za národnú a štátnu identitu Slovákov a Slovenska, v ktorom sme spojili tri významné medzníky v boji za našu národnú identitu. (roky 868-869, 1848-1849, 1914-1919).

 

   Pre rok 2020 pripravujeme projekt pri príležitosti 75.výročia ukončenia 2.svetovej vojny. Pripravujeme ho s dôrazom na súčasnú tendenciu zahmlievania a pozmeňovania historickej skutočnosti o sile Červenej armády, o tom, že ZSSR niesol hlavnú ťarchu 2.svetovej vojny, priniesol najväčší počet obetí pri porážke fašizmu.


   Ďalšou dôležitou aktivitou v roku 2020 bude príprava a samotné konanie 12.všeslovanského zjazdu, ktorý sa bude konať v II. polovici mája v Sofii, Bulharsko. Pri ďalšom smerovaní slovanského hnutia budeme naďalej spolupracovať s partnerskými organizáciami združenými v Medzinárodnej slovanskej rade so sídlom v Moskve.

Vážení priatelia, sympatizanti, obraciame sa na vás znovu s prosbou o poskytnutie dvoch percent z vašej odvedenej dane, aby sme aj vďaka vášmu príspevku mohli projekty realizovať a spoločne prispieť k šíreniu idey slovanskej vzájomnosti.
 

Naše identifikačné údaje:
IČO 30778808
Právna forma: Občianske združenie
Názov/obchodné meno: Združenie slovanskej vzájomnosti
Sídlo: Dobšinského 16, 811 05 Bratislava I.

 

Ďakujeme Vám za podporu.

 

Za Radu Združenia slovanskej vzájomnosti

 

               Ing. Edita Dürrerová

                predsedníčka ZSV