PODPORTE ZDRUŽENIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

     

 

V Bratislave 30.1.2018


Vážení naši priaznivci, priatelia,

 

               dovoľte, aby sme sa vám v mene Združenie slovanskej vzájomnosti poďakovali všetkým, ktorí ste venovali na podporu našich aktivít 2% zo zaplatenej vašej dane v roku 2017. Aj vďaka nim sme mohli realizovať podujatia, ktorými sme chceli predovšetkým v prostredí školskej mládeže upriamiť pozornosť na význam slovanskej vzájomnosti, na príbuznosť slovanských národov v spojitosti s uvedomením si vlastných koreňov, na hrdosť k domovine ako aj k úcte významným národným dejateľom.

 

               Združenie slovanskej vzájomnosti v tomto roku už 25 rokov prispieva k uvedomeniu si kultúrnej a duchovnej jednoty medzi slovanskými národmi. K naplneniu nášho cieľa sme realizovali v roku 2017 okrem iných aktivít cyklus prednášok pre mládež na tému J.M. Hurban – hurbanovské posolstvo pre slovensko-slovanskú výchovu mládeže. Nadviazali sme na predchádzajúce úspešné cykly prednášok a podujatí pre školskú mládež, ktoré boli venované P. J. Šafárikovi – slovensko-slovanskému fenoménu (2016), Ľ. Štúrovi – fenoménu slovenskej a slovanskej inteligencie (2015). Vydali sme literárny plagát venovaný k 200. výročiu narodenia J.M. Hurbana, ktorý sme venovali školám, knižniciam a ústavom. Spoločne s Veľvyslanectvom Srbskej republiky v SR za účasti hostí zo Srbska a Českej republiky sme realizovali akadémiu venovanú kovačiskému procesu s názvom Kovačica pamätá. V rámci medzinárodných aktivít sme sa zúčastnili a vystúpili s príspevkom na medzinárodnej konferencii v Bulharsku na tému Slovanská duchovnosť a národná identita. Aktívne sme prispeli k realizácii XI. všeslovanského zjazdu, ktorý sa konal v Moskve a v Minsku, ako aj slovanského zjazdu, ktorý sa konal na počesť 150.výročia Etnografickej výstavy v Rusku. Informácie z týchto podujatí sme uverejňovali v našom časopise Slovanská vzájomnosť, ktorý vydávame nepretržite od roku 2001.

 

              V roku 2018 budeme pokračovať v projekte pre školskú mládež, venovaných významným výročiam, ktoré si pripomíname v tomto roku. Ukončenie 1.svetovej vojny a slovensko-slovanský vklad do bojov o oslobodenie Slovákov, osobnosť M.R. Štefánika, 170. výročie prvého slovanského zjazdu v Prahe, vznik Česko-Slovenskej republiky,  výročie vzniku Slovenskej republiky atď. S našou partnerskou organizáciou v ČR sa budeme podieľať na príprave Slovanskej Prahy, ako aj ďalších podujatiach organizovanými Medzinárodnou slovanskou radou, ktorá má sídlo v Moskve.

 

Vážení priatelia, sympatizanti obraciame sa na vás znovu s prosbou o poskytnutie dvoch percent z Vašej odvedenej dane, aby sme aj vďaka Vášmu príspevku mohli plánované projekty realizovať a takto spoločne prispieť k šíreniu idey slovanskej vzájomnosti. poďakovať.

 


Naše identifikačné údaje:


IČO 30778808
Právna forma: Občianske združenie
Názov/obchodné meno: Združenie slovanskej vzájomnosti
Sídlo: Dobšinského 3121/16, 811 05 Bratislava – Staré Mesto
Ďakujeme Vám za podporu.

 

Ing. Edita Dürrerová
predsedníčka ZSV

 

 

PaedDr. Dagmara Bollová                                                                PhDr. Stanislav Bajaník
   podpredsedníčka ZSV                                                                        podpredseda ZSV