PODPORTE ZDRUŽENIE SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI

     

 

V Bratislave 6.2.2019

Vážení naši priaznivci, priatelia,

     dovoľte, aby sme sa v mene Združenia slovanskej vzájomnosti poďakovali všetkým Vám, ktorí ste venovali na podporu našich aktivít 2% zo zaplatenej Vašej dane v roku 2018. Aj vďaka nim sme mohli realizovať podujatia, ktorými sme predovšetkým v prostredí školskej mládeže chceli upriamiť pozornosť na význam slovanskej vzájomnosti, na príbuznosť slovanských národov v spojitosti s uvedomením si vlastných koreňov, na hrdosť k vlastnému národu ako aj úctu k významným národným dejateľom.


      Združenie slovanskej vzájomnosti v tomto roku už 26 rokov prispieva k uvedomeniu si kultúrnej a duchovnej spolupatričnosti slovanských národov. K naplneniu nášho cieľa sme realizovali v roku 2018 okrem iných aktivít cyklus prednášok pre mládež na tému : I. svetová vojna a slovensko-slovanský vklad do bojov o oslobodenie Slovákov, vznik Česko-Slovenska a osobnosť M.R. Štefánika. Venovali sme sa 170.výročiu prvého slovanského zjazdu v Prahe a 20.výročiu obnovenia slovanského hnutia v roku 1998, kedy sa konal 7. všeslovanský zjazd v Prahe. Našou účasťou a aktívnym prístupom sme prispeli k dôstojnému priebehu podujatia Slovanská Praha 2018, venovaného týmto udalostiam. Informácie boli priebežne uverejňované v našom časopise Slovanská vzájomnosť, ktorý od roku 2001 vychádzal aj vďaka Vašej podpore.


      V roku 2019 budeme pokračovať v práci na projektoch pre školskú mládež, venovaných najvýznamnejšiemu výročiu – Slovensko-slovanský Štefánik, pri príležitosti 100.výročia tragickej smrti generála M.R. Štefánika. Predstavíme ho ako osobnosť slovensko-slovanských dejín, jeho zásluhy v zápasoch o slobodu Slovákov a Slovanov v Európe i vo svete, jeho osobný vzťah k ostatným slovanským národom. Budeme sa tiež spolupodieľať na podujatiach organizovaných Medzinárodnou slovanskou radou pri ďalšom smerovaní slovanského hnutia.
Vážení priatelia, sympatizanti, obraciame sa na Vás znovu s prosbou o poskytnutie dvoch percent z Vašej odvedenej dane, aby sme aj vďaka Vášmu príspevku mohli plánované projekty realizovať a spoločne prispievať k šíreniu idey slovanskej vzájomnosti.

 

Naše identifikačné údaje:
IČO 30778808
Právna forma: Občianske združenie
Názov/obchodné meno: Združenie slovanskej vzájomnosti
Sídlo: Dobšinského 3121/16, 811 05 Bratislava – Staré Mesto

 

Ďakujeme Vám za podporu. 

  

Ing. Edita Dürrerová
 predsedníčka ZSV

 

 

PaedDr. Dagmara Bollová                                                                PhDr. Stanislav Bajaník
   podpredsedníčka ZSV                                                                        podpredseda ZSV